Program workshopu a cena

Workshop je rozdělen do dvou částí, přičemž pro účast na workshopu je nutné mít absolvované Intro, nebo výcvik v SE. Intro lze absolvovat před workshopem nebo uznáme dříve absolvovaná Intra.

 1. Intro - je určeno pro ty, kteří dosud nemají výcvik v metodě SE
 2. Vlastní workshop
Intro Workshop Intro + workshop
31.8.2017 1.9 - 3.9. 2017 31.8 - 3.9. 2017
Chci pouze Intro Chci pouze Workshop Chci Intro + Workshop
2 500 Kč 8 900 Kč 11 000 Kč

Detailní informace

Intro

 • Intro - úvod do základů metody SE, je jednodenní workshop určený pro všechny zájemce o třídenní workshop Práce s traumatem u dětí, kteří nemají žádný výcvik v této metodě. Absolvování tohoto úvodu je podmínkou pro účast na třídenním workshopu Práce s traumatem u dětí.
 • Seznámíte se s teorií, základními principy a metodami somatického prožívání dle Petera Levina.
 • Účast na celém programu (Intro+Workshop) je vhodný jako úvod do SE pro zájemce o tříletý výcvik v Somatickém prožívání.
 • www.somatic-experiencing.cz

SE

Somatic Experiencing ® / Somatické prožívání (SE) je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Somatické prožívání je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu. Metoda tělesného prožívání pracuje přímo s autonomním nervovým systémem klienta a umožňuje tak dokončení vrozených obranných reakcí a obnovení rovnováhy nervového systému. Skrze práci s vnímáním vlastního těla, titrací, pendulací a zdrojováním rozvíjí metoda SE schopnost uvědomit si a zpracovat vlastní stresové reakce a obnovit tak zdravou sebe-regulaci nervového systému a emocí. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním stresem, tak s různými kategoriemi traumat a posttraumatickou stresovou poruchou. Práce cestou zdrojů a seberegulace je velice efektivní metoda, která nezatěžuje klienta znovu přehráváním nebo opakováním traumatu, a umožňuje mu tak obnovit jeho vlastní kapacitu a schopnost žít plnohodnotným a radostným životem.

Workshop

 • Třídenní workshop Práce s traumatem u dětí, je určen pro ty, kteří absolvovali Intro - Úvod do základů metody Somatického prožívání nebo již mají výcvik v této metodě.
 • Obsah letošního workshopu bude s větším důrazem na téma léčby traumat způsobených stresovou situací lékařského zákroku nebo hospitalizací dítěte a téma přípravy na lékařský zákrok. Dále se budeme věnovat práci s dětmi z náhradní rodinné péče, které byly týrány nebo zneužívány v raném věku. Ukážeme si jak lze pracovat se studem, vinou a hranicemi u dítěte a jak je možné pracovat s celou rodinou dítěte.
  • seznámení se s vývojovými stádii dítěte z hlediska Somatického prožívání
  • náprava raných traumat a attachmentu pro podporu seberegulace skrze sociální kontakt
  • techniky pro uzemnění, smyslové vnímání a schopnosti trackování u dětí a dospívajících
  • propojení principů SE s arteterapeutickými tehnikami pro poskytnutí bezpečí, titrace a pendulace
  • přetváření her do aktivit Somatického prožívání obsahujících prvky cyklů nabití/vybití, které umožňují dětem trackování, orientaci, reakci boje nebo útěku, dávání hranic a zklidněním a integraci stavů přílišného rozrušení
  • práce se sexuálním traumatem, traumatem způsobeným lékařskými zákroky a truchlením
  • hry a aktivity, které lze použít při práci s dětmi po zásahu přírodních katastrof
  • workshop zahrnuje teorii, videonahrávky i sebezkušenostní prožikové techniky využitelné pro individuální i skupinové práce s dětmi
 • workshop je určen pro psychology, pedagogy, terapeuty, rodiče a všechny kdo pracují s dětmi a také pro ty, kdo chtějí prohloubit své porozumění při práci s vnitřním dítětem u dospělých
 • Zajištěn překlad z AJ do ČJ
 • Tento workshop splňuje podmínky postgraduálního workshopu pro praktikanty a asistenty SE.
 • Účast na celém programu (Intro+workshop) je vhodným úvodem do metody SE ro zájemce o tříletý výcvik v Somatickém prožívání.

Maggie Kline bude na svém třídenní workshopu Práce s traumatem u dětí učit jak pomoci dětem znovu navrátit k rovnováze jejich autonomní nervový systém na biologické úrovni přežití poté, co zažily pocit přehlcení traumatickou nebo stresující událostí. Využití herních technik a tvoření v kombinaci s metodou Somatického prožívání umožní uvolnit napětí a dokončit zadržené obranné reakce, aby mohlo dojít ke znovytvoření rovnováhy a obnovení orientace a obranných impulzů. Tím se zvýší kapacita pro rozvinutí zdravého attachementu a zdravé sociální vazby dítěte. Při terapii SE a hře je tak dětem umožněno, aby mohly uvolnit své napětí v atmosféře bezpečí a skrze přítomnost klidného dospělého obnovit důvěru v sebe a okolní svět.

Maggie Kline

Maggie klein

Maggie Kline se téměř třicet let věnuje praxi v oblasti párové, rodinné a dětské terapie na Long Beach v Kalifornii a má dlouholeté zkušenosti jako učitelka a školní psycholožka. Vychází z oblasti humanistické psychoterapie, rodinných systémů a Gestalt psychoterapie s doplňkovým výcvikem v práci s tělem. Maggie je specialistkou na metodu Somatic Experiencing (SE), léčení traumatu pomocí práce s tělem a nervovým systémem, také studovala Bodynamickou terapii a metodu EMDR.

Při terapii s dětmi a dospívajícími integruje Maggie Kline metodu Somatic Experiencing s uměním a hrou. Je senior instruktorkou Somatic Experiencing trauma Institutu www.traumahealing.com v USA, Asii a Austrálii. V Evropě , Brazílii a Kanadě vede workshopy “Conscious Connections” a “SE for Kids”, určené pro odborníky pracující v pomáhajících profesích s dětmi, v oblasti výchovy a školství a pro rodiče.

Maggie také vedla první tým dobrovolníků prasujících s SE v Thajsku po zásahu tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 a vedla veřejný workshop po norském masakru v roce 2011. Přednášela na mezinárodních konferencích zaměřených na terapii hrou a trauma v Evropě a USA.

Spolu s Peterem Levinem napsala knihy Trauma očima dítěte: Probouzení obyčejného zázraku léčení (Maitrea, 2012) a Prevence traumatu u dětí (Maitrea, 2014). A je také spoluautorkou článku It Won't Hurt Forever--Guiding Your Child through Trauma (Nebude to bolet navždy - jak provést vaše dítě traumatem: časopis Mothering, 2002). Nejnovějším projektem Maggie bylo 15 videorozhovorů, které byly natočeny a jsou zdarma k dispozici pro rodiče, aby mohli pomáhat svým dětem vyrovnat se s traumatem a ztrátou www.kidsinthehouse.com (2013).